เอกสารประกอบ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

คู่มือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑

อกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2012 13:14 )