กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ ๑๒๐
ม.๓ อาคาร A ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๙๖-๔๐๐ และ ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๙๓-๙๔

Last Updated ( Thursday, 23 February 2012 08:47 )